you 10,Stumbleupon,40diigo,10Pinterest,10twitter for $2